Kjendis | Yahoo - Siste nyheter og overskrifter (2023)

Gjør Yahoo til din hjemmeside

Oppdag noe nytt hver dag fra nyheter, sport, finans, underholdning og mer!

Yahoo Hjem

Logg inn

(Video) Snake Pipe with Hand Ring - Motion Wellness by Xccent Fitness
Post

Logg innfor å se e-posten din

 • Post
 • Nyheter
 • Finansiere
 • Sport
 • Underholdning
 • Liv
 • Shopping
 • Yahoo Plus
 • Mer...
   {promoMarkup}{notifMarkup}

  {notificationCenterNavMsg}

  (Video) UFO'er I AUSTRALIEN (Plus rapporter om ufoer, der jager biler) Ben Hurle

  ',panelEmptyTemplate='

 • {emptyPanelMsg}

 • ',panelErrorTemplate='

  {errorMsg}

  ',panelParentTemplate='

  ',notifOnboardPromoTemplate='

 • Kjendis | Yahoo - Siste nyheter og overskrifter (3)

  {notifOnboardMsg}

 • ',EXPANDED_PANEL="expanded_panel",ERROR_PANEL="error_panel",NotificationView=function(){function e(n,t){classCallCheck(this,e);var i=this;i._config=n,i._panelNode= null,i._store=t}retur createClass(e,[{key:"_generatePanelMarkup",value:function(e,n){var t=this._config,i=void 0,o=void 0;"undefined" !=typeof window&&(i=window.Notification&&"default"===window.Notification.permission,o=t.promos.bypassEligibleClassCheck||hasClass(document.body,t.promos.eligibleBodyClass));var s=t. promos.enableNotifOnboard&&i&&o?notifOnboardPromoTemplate:"";if(s){var r=t.promos.showYahooLogo?"":"yns-no-logo";s=s.replace("{notifOnboardBtnLabel}",t.promos. notifOnboardBtnLabel).replace("{notifOnboardMsg}",t.promos.notifOnboardMsg).replace("{subscriptionTopic}",t.promos.subscriptionTopic).replace("{noLogoClass}",r).replace("{promoLogo} ",t.promos.promoLogo)}var a=n.newCount>t.panel.maxCount?n.newCount:"",c=t.panel.notificationCenterPath,l=c?"":constants.panelHideElement,d= t.panel.headerMsg?"":" "+constants.panelHideElement,u=c?constants.panelPaddingBtm:"",p=void 0;n.count?p=n.markup:p=panelEmptyTemplate.replace("{ emptyPanelMsg}",t.panel.emptyPanelMsg);return e=e.replace("{notifMarkup}",p).replace("{promoMarkup}",s).replace("{hideClass}",l).replace ("{notifCenterLink}",c).replace("{paddingClass}",u).replace("{headerMsg}",t.panel.headerMsg).replace("{hideHeaderClass}",d).replace(/ {notificationCenterNavMsg}/g,t.panel.notificationCenterNavMsg).replace(/{newCount}/g,a)}},{key:"render",value:function(e,n){var t=this;if( t._panelNode){var i=void 0,o=t._panelNode,s=void 0,r=void 0;switch(e){case EXPANDED_PANEL:i=panelTemplate,r=t._store.getNotifications(),s =t._generatePanelMarkup(i,r),o.innerHTML=s;break;case ERROR_PANEL:s=(i=panelErrorTemplate).replace("{errorMsg}",t._config.panel.errorMsg),o.innerHTML= s}n&&n()}else n&&n(new Error("Ingen panelforeldre"))}},{key:"createPanelParentNode",value:function(e){e&&(e.innerHTML=panelParentTemplate,this._panelNode=document. getElementById(constants.panelNodeId))}},{key:"updateBadgeNode",value:function(e){if(e){var n=this._store.getNotifications().newCount,t=this._config.badge. maxCount;if(n){var i=n>t?t+"+":n;e.innerHTML=i}else e.innerHTML=""}}},{key:"addStyles",value:function(e ){if(e&&"undefined"!=typevindu){var n=document.getElementById(this._config.panel.styleTagId);n||((n=document.createElement("style")).type=" text/css",n.id=this._config.panel.styleTagId,n.innerText=e,document.head.appendChild(n))}}}]),e}(),EXPANDED_PANEL$1="expanded_panel", ERROR_PANEL$1="error_panel",PanelController=function(){function e(n,t,i){classCallCheck(this,e);var o=this;o._store=t,o._view=i,o._config =n;var s=o._config.panel;o._panelParentNode=document.querySelector(s.parentSelector),o._badgeNode=o._config.badge.selector&&document.querySelector(o._config.badge.selector),o. _indicatorNode=s.indicatorSelector&&document.querySelector(s.indicatorSelector)}retur createClass(e,[{key:"createPanelParentNode",value:function(){this._view.createPanelParentNode(this._panelParentNode),thisElementNo._Bdocument.PanelNo. (constants.panelNodeId)}},{key:"refreshPanelNode",value:function(e,n){var t=this;addClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),t._store.fetchNotifications(e,(function) (e,i){var o=window.wafer&&window.wafer.base;o&&o.destroy(t._notifPanelNode),e?t._notifPanelNode.innerHTML||(t._view.render(ERROR_PANEL$1),addClass(t. _notifPanelNode,constants.panelLoading)):(t._view.render(EXPANDED_PANEL$1),t._view.updateBadgeNode(t._badgeNode),t._showBadge(),t._showIndicator(),t._view.addStyles(i. css)),removeClass(t._notifPanelNode,constants.panelLoading),o&&o.sync(t._notifPanelNode.parentNode),n&&n(e,i)}))}},{key:"resetBadge",value:function() {var e=this;e._store.resetNewCount(),e._view.updateBadgeNode(e._badgeNode),addClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass)}},{key:"_showIndicator",value :function(){this._indicatorNode&&(this._store.getNotifications().newCount?addClass(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass):removeClass(this._indicatorNode,this._config.panel.indicatorClass)} },{key:"_showBadge",value:function(){var e=this;e._store.getNotifications().newCount?removeClass(e._badgeNode,e._config.badge.hideClass):addClass(e._badgeNode) ,e._config.badge.hideClass)}}]),e}(),config={promos:{eligibleBodyClass:"display-push-promos",enableNotifOnboard:!0,bypassEligibleClassCheck:!1,notifOnboardBtnLabel:"Varsle meg ",notifOnboardMsg:"Få varsler for siste nyheter og topphistorier",promoLogo:"https://s.yimg.com/cv/apiv2/ae/news/circle_bell.png",showYahooLogo:!0,subscriptionTopic:"gondor_homerun_news "},badge:{hideClass:"",maxCount:5,selector:""},panel:{emptyPanelMsg:"Du har ingen nye varsler.",errorMsg:"",headerMsg:"Varslinger",imageTag:"img :40x40|2|80",indicatorClass:"yns-indicator",indicatorSelector:null,maxCount:6,notificationCenterNavMsg:"Se alle {newCount} varsler",notificationCenterPath:"",notificationTypes:"",parentSelector:null,styleTagId :"notificationStyles",theme:"default"},tjeneste:{attemptCount:1,attemptDelay:2,url:null,resetUrl:null,isRMP:!1,responsType:"json",timeout:1500}},Main= function(){function e(n){classCallCheck(this,e);var t=this;t.config=t._parseConfig(n),t._validateRequiredConfigs()&&(t._request=new NotificationRequest(t.config) ),t._store=ny NotificationStore(t.config,t._request),t._view=new NotificationView(t.config,t._store),t._panelController=ny PanelController(t.config,t._store,t ._view),t._panelController.createPanelParentNode(),t._assignHelperMethods())}retur createClass(e,[{key:"_parseConfig",value:function(e){var n={};for(var t in objectAssign(n,config),n)if(n.hasOwnProperty(t)){var i=n[t],o=e[t];"object"===(void 0===i?"undefined ":_typeof(i))?objectAssign(i,o):n[t]=e[t]}retur n}},{key:"_validateRequiredConfigs",value:function(){var e=this.config; return!(!e.panel.parentSelector||!e.service.url)}},{key:"_assignHelperMethods",value:function(){var e=this;e.helpers={refreshPanelNode:e._panelController. refreshPanelNode.bind(e._panelController),resetBadge:e._panelController.resetBadge.bind(e._panelController),resetIndicator:function(){removeClass(e._panelController._indicatorNode,e.config.panel.indicator)}}Klasse ]),e}(),notificationClient_module_min=Main,notificationClient={NotificationClient:notificationClient_module_min},CONSUMPTION_STORAGE_KEY="lnct",NotifClient=function(){function e(){var e,n;this.personalized=!1,this .ybarElem=document.getElementById("ybar"),this.partnerClasses=null===(n=null===(e=this.ybarElem)||void 0===e?void 0:e.className) ||void 0===n?void 0:n.match(/ybar-variant-([a-z]*)/),this.client=new notificationClient.NotificationClient(this.getConfig())}retur e.prototype .refreshPanel=function(){var e,n,t,i=this,o={lastUpdate:this.getTimeStamp()||this.setTimeStamp(),loadInHpViewer:!0,includePersonalized:this.personalized},s= (null===(e=window.YAHOO)||void 0===e?void 0:e.context)||(null===(n=window.Af)||void 0===n ?void 0:n.context)||{};retur s.region&&s.lang&&(o.lang=s.lang,o.region=s.region),(null===(t=this.partnerClasses)| |void 0===t?void 0:t.length)&&(o.partner=this.partnerClasses[1]),new Promise((function(e,n){i.client.helpers.refreshPanelNode({matrixParams :o},(function(t,i){t&&(logError("Varslingsoppdateringsfeil:",t),n(t)),e(i)}))}))},e.prototype.resetBadge= function(){this.client.helpers.resetBadge(),this.setTimeStamp()},e.prototype.getConfig=function(){var e,n,t,i,o,s={promos:{eligibleBodyClass: "display-push-promos",enableNotifOnboard:!0},badge:{selector:"#notif-badge",hideClass:"ybar-notification-hidden"},panel:{emptyPanelMsg:"Du har ingen nye varsler." ,errorMsg:"Vennligst kom tilbake senere.",headerMsg:"Notifications",maxCount:5,parentSelector:"#ybarNotificationBody",notificationTypes:"breakingNews"},service:{url:"/tdv2_fp/api/resource/NotificationHistory. getHistory",isRMP:!1}},r=document.getElementById("notification-container"),a=null===(e=null==r?void 0:r.dataset)||void 0== =e?void 0:e.config,c={};if(a){"att"===(null===(n=this.partnerClasses)||void 0===n?void 0: n[1])&&(s.promos.showYahooLogo=!1);try{var l=JSON.parse(a);c=__assign({},l),this.personalized=1===l.personalize }catch(e){logError("Notifications config parsing error",e)}r&&delete r.dataset.config}var d=this.mergeConfigs(s,c);return(null===(t=this.partnerClasses) ||void 0===t?void 0:t.length)&&"yahoo"!==(null===(i=this.partnerClasses)||void 0===i?void 0:i[1 ])&&(null===(o=d.promos)||void 0===o?void 0:o.subscriptionTopic)&&delete d.promos.subscriptionTopic,d},e.prototype.mergeConfigs=function(e ,n){var t=__assign({},e);for(var i in e)t[i]=__assign(__assign({},e[i]),n[i]);retur t}, e.prototype.getTimeStamp=function(){var e;return null===(e=window.localStorage)||void 0===e?void 0:e.getItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY)},e.prototype.setTimeStamp =function(){var e,n=""+Math.floor((new Date).getTime()/1e3);return null===(e=window.localStorage)||void 0===e| |e.setItem(CONSUMPTION_STORAGE_KEY,n),n},e}(),notifClient=new NotifClient,getNotifClient=function(){return notifClient},reInit=function(){notifClient=new NotifClient},ybarRapid,ybarRapidInterval,yrMsRapid ="",beaconQueue=[],noop=function(){},logRapidError=function(){window.removeEventListener("beforeunload",logRapidError),""!==ybarRapidErrMsg&&logError("Rapid ikke funnet på siden",new Error(ybarRapidErrMsg))},finnRapidWithSpaceid=function(e){var n=void 0;if(e&&e.length>0)for(var t=0;t

  0){if(ybarRapid.addModules(o,!1,i),beaconQueue.length>0)for(e=0;e90&&fireImageBeacon("performance",e)}catch(e){}}),1e3)}))},measureInit=measure("ybar-init");initYbar(),measureInit.stop(),initPerformanceMetricsBeaconListener(),initRapid(),initErrorBeaconListener();var sidenav="_yb_ewqxh",expanded="_yb_1dwis",collapsed="_yb_1tcqr",hide$1="_yb_1lt08",copyright="_yb_10mje",selected="_yb_1od09",Css$9={"ybar-mod-sidenav":"_yb_6p5ep",sidenav:sidenav,"section-container":"_yb_1ov9w",expanded:expanded,collapsed:collapsed,hide:hide$1,"close-btn":"_yb_o4xsz","more-btn":"_yb_9ca2z","more-menu":"_yb_12tpc","back-btn":"_yb_9bwy1","footer-list":"_yb_1noqf",copyright:copyright,"has-children":"_yb_1pye5","section-text":"_yb_1lmsh",selected:selected,"shift-offscreen":"_yb_15x4p","menu-opened":"_yb_6epzl","editions-dropdown":"_yb_1nryc","title-container-globe":"_yb_1qgb1","edition-item":"_yb_bd62j"},animation="_yb_1s830",noscroll="_yb_60c2r",overlay$1="_yb_1ws4c",Css$8={animation:animation,"left-open":"_yb_16ewt",noscroll:noscroll,overlay:overlay$1,"right-open":"_yb_1e32v","center-open":"_yb_p8psv"},addOverlay=function(e,n,t,i){var o,s,r=e||document.body,a=document.createElement("div");a.classList.add(Css$8.overlay),a.setAttribute("data-hidden","true"),null===(s=null===(o=r.parentNode)||void 0===o?void 0:o.parentNode)||void 0===s||s.appendChild(a),r.classList.add(Css$8.animation);var c=document.documentElement,l=!0,d=0,u=function(){l=!l,a.setAttribute("data-hidden","".concat(l)),null==c||c.classList.toggle("ybar-overlay"),document.body.classList.toggle(Css$8.noscroll,!l),r.classList.toggle(Css$8[n+"-open"],!l),l?(a.scrollTop=0,t.triggerEvent("yb-overlay-closed")):null==i||i.focus(),0===d&&(d=1,setTimeout((function(){refreshModule()}),300))};t.onDestroy((function(){var e,n;null===(n=null===(e=r.parentNode)||void 0===e?void 0:e.parentNode)||void 0===n||n.removeChild(a),r.classList.remove(Css$8.animation),l||u()})),t.addElementListener(r,"toggle-overlay",(function(){u()})),t.addElementListener(a,"mousedown",(function(){u()}))},CLOSE_BACK_BTN="close-back-btn";initModule("ybar-mod-sidenav",(function(e){var n={sidenavBtn:document.getElementById("_yb_sidenav-btn"),sidenav:document.querySelector(".".concat(Css$9.sidenav)),menu:document.querySelector(".".concat(Css$9["ybar-mod-sidenav"])),sections:document.querySelectorAll(".".concat(Css$9["section-container"])),closeBtn:document.querySelector(".".concat(Css$9["close-btn"])),panels:document.querySelectorAll(".".concat(Css$9["more-menu"])),backBtn:document.querySelector(".".concat(Css$9["back-btn"])),footer:document.querySelector(".".concat(Css$9["footer-list"])),copyright:document.querySelector(".".concat(Css$9.copyright))},t=function(e,n){var t=e.menu,i=e.sidenavBtn,s={sec:"ybar",slk:"hamburger",elm:"close",pkgt:"top",subsec:"navrail",itc:"1"};t&&i&&"true"===i.getAttribute("aria-expanded")&&(n&&t.dispatchEvent(new CustomEvent("toggle-overlay")),i.setAttribute("aria-expanded","false"),beaconClick("ybar",s.slk,"",s),t.scrollTop=0,o(e))},i=function(e,n,t){var i=n.sidenav;e.classList.toggle("".concat(Css$9.hide)),i&&(i.classList.contains("".concat(Css$9["shift-offscreen"]))?(i.classList.remove("".concat(Css$9["shift-offscreen"])),beaconClick("ybar",t,"",{sec:"ybar",slk:t,elm:"cl",rspns:"cl",pkgt:"side-nav",subsec:"navrail",itc:"1"})):(i.scrollTop=0,i.classList.add("".concat(Css$9["shift-offscreen"])),beaconClick("ybar",t,"",{sec:"ybar",slk:t,elm:"expand",pkgt:"side-nav",subsec:"navrail",itc:"1"})))},o=function(e){var n,t=e.menu,i=e.sections,o=e.sidenav;if(null===(n=e.sidenav)||void 0===n||n.classList.remove("".concat(Css$9["shift-offscreen"])),function(e){var n=e.panels,t=e.sidenav;t&&t.classList.remove("".concat(Css$9["shift-offscreen"])),n&&Array.from(n).forEach((function(e){e.classList.contains("".concat(Css$9.hide))||e.classList.add("".concat(Css$9.hide))}))}(e),i&&t){var r=t.querySelector(".".concat(Css$9.selected));if(Array.from(i).forEach((function(e){if(e.classList.contains("".concat(Css$9.expanded))){e.classList.replace("".concat(Css$9.expanded),"".concat(Css$9.collapsed));var n=e.querySelector("ul.".concat(Css$9["menu-opened"]));n&&s(n)}})),r){r.classList.replace("".concat(Css$9.collapsed),"".concat(Css$9.expanded));var a=r.querySelector("ul");a&&a.setAttribute("style","")}o&&(o.scrollTop=0)}},s=function(e){e.style.maxHeight="0",e.style.opacity="0"};if(n.sidenavBtn&&n.closeBtn){if(addOverlay(n.menu,"left",e),e.addEventListener("yb-overlay-closed",(function(){t(n,!1)})),e.addElementListener(n.sidenavBtn,"click",(function(){!function(e){var n=e.menu,t=e.sidenavBtn,i=e.sidenav,o={sec:"ybar",slk:"hamburger",elm:"expand",pkgt:"top",subsec:"navrail",itc:"1"};n&&t&&(n.dispatchEvent(new CustomEvent("toggle-overlay")),t.setAttribute("aria-expanded","true"),o.elm="expand",beaconClick("ybar",o.slk,"",o)),i&&(i.scrollTop=0)}(n)})),e.addElementListener(n.closeBtn,"click",(function(){t(n,!0)})),n.sections)Array.from(n.sections).forEach((function(t){var o=t.querySelector("h3"),r=t.querySelector("ul");o&&r&&e.addElementListener(o,"click",(function(){var e={sec:"ybar",slk:o.innerText,pkgt:"side-nav",elm:"close",subsec:"navrail",itc:"1"};if(t.classList.contains("".concat(Css$9.expanded)))return s(r),t.classList.remove("".concat(Css$9.expanded)),setTimeout((function(){t.classList.contains("".concat(Css$9.expanded))||t.classList.add("".concat(Css$9.collapsed))}),500),void beaconClick("ybar",e.slk,"",e);t.classList.remove("".concat(Css$9.collapsed)),t.classList.add("".concat(Css$9.expanded)),function(e,n){e.classList.add("".concat(Css$9["menu-opened"])),e.style.maxHeight=n.scrollHeight+"px",e.style.opacity="1"}(r,t),e.elm="expand",beaconClick("ybar",e.slk,"",e)}));var a=t.querySelectorAll(".".concat(Css$9["has-children"]));a&&Array.from(a).forEach((function(t){var o=t.querySelector(".".concat(Css$9["more-menu"])),s=t.querySelector(".".concat(Css$9["more-btn"])),r=t.querySelector(".".concat(Css$9["section-text"])),a=t.querySelector(".".concat(Css$9["back-btn"])),c=(null==r?void 0:r.innerText)||"";o&&a&&(s&&e.addElementListener(s,"click",(function(){i(o,n,c)})),r&&e.addElementListener(r,"click",(function(){i(o,n,c)})),e.addElementListener(a,"click",(function(){i(o,n,CLOSE_BACK_BTN)})))}))}));window.addEventListener("keyup",(function(e){27===e.keyCode&&t(n,!0)}))}}));var Css$7={"logo-image":"_yb_lcy6c"},hideLogosOnError=function(e){e.length>0&&Array.prototype.forEach.call(e,(function(e){e.onerror=function(){e.onerror=null,e.style.display="none"}}))},fixLogoOutline=function(e,n){e&&(hideOutlineOnMouseDown("#ybar-logo","#ybar-logo",n),n.onDestroy((function(){e.classList.remove("ybar-show-outline"),e.classList.remove("ybar-hide-outline")})))},logoClick=function(e,n){n&&e.addElementListener(n,"click",(function(){e.triggerEvent("logo-click")}))},init$4=function(e,n){n.logoImages&&hideLogosOnError(n.logoImages),n.wrapper&&(fixLogoOutline(n.wrapper,e),logoClick(e,n.wrapper))};initModule("ybar-mod-logo",(function(e){var n={wrapper:document.getElementById("ybar-logo"),logoImages:document.querySelectorAll(".".concat(Css$7["logo-image"]))};init$4(e,n)}));var overlay="_yb_1qvdb",tooltip="_yb_fsneg",tooltip__text="_yb_1dy5t",tooltip__voice="_yb_1nnh7",tooltip__web="_yb_6wzok",dark="_yb_1oang",darker="_yb_ioe4l",light="_yb_gmc3t",midnight60="_yb_aqc2u",Css$6={"dropdown-open":"_yb_3zjc2","merchant-is-selected":"_yb_ee6xo",overlay:overlay,"selected-merchant-clear-button":"_yb_nom6l","shops-buttons":"_yb_1eeps","styled-select":"_yb_1pwnj",tooltip:tooltip,"tooltip--show":"_yb_7brwc",tooltip__text:tooltip__text,tooltip__voice:tooltip__voice,tooltip__web:tooltip__web,dark:dark,darker:darker,light:light,midnight60:midnight60},range=function(e,n){var t=Math.max(e,n),i=Math.min(e,n),o=Math.abs(t-i);return __spreadArray([],__read(new Array(o+1)),!1).map((function(e,n){return i+n}))},openSearchOverlay=function(e,n,t){var i=e.getConfig().bucketConfig,o=(void 0===i?{}:i).enable_search_ui,s=void 0!==o&&o;if(n.ybar){n.ybar.classList.add("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.add("ybar-overlay"),document.body.classList.add("ybar-overlay-noscroll");beaconClick("ybar","websrch","",{elm:"expand",subsec:"searchbox",itc:"1"}),setTimeout((function(){n.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(t&&(n.searchInput.value=t),n.searchInput.focus(),s&&n.searchInput.click())}))}},closeSearchOverlay=function(e){var n;null===(n=e.ybar)||void 0===n||n.classList.remove("ybar-searchbox-assist-fullscreen"),document.documentElement.classList.remove("ybar-overlay"),document.body.classList.remove("ybar-overlay-noscroll"),e.searchInput instanceof HTMLInputElement&&(e.searchInput.value="",e.searchInput.blur())},initMweb=function(e,n){"smartphone"===e.getConfig().device&&(e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"click",(function(){openSearchOverlay(e,n)})),e.addElementListener(n.searchBoxPlaceholder,"keydown",(function(t){var i=t,o=i.keyCode,s=i.key,r=range(65,90),a=__spreadArray(__spreadArray([],__read(range(58,57)),!1),__read(range(96,105)),!1),c=__spreadArray(__spreadArray([],__read(r),!1),__read(a),!1).includes(o);(32===o||13===o||c)&&(t.preventDefault(),t.stopPropagation(),openSearchOverlay(e,n,c?s:""))})),n.searchBoxBackButton&&(e.addElementListener(n.searchBoxBackButton,"click",(function(e){e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n);beaconClick("ybar","back-close-srch","",{elm:"btn",subsec:"searchbox",itc:"1"})})),e.addElementListener(n.searchInput,"keyup",(function(e){e.stopPropagation();27===e.keyCode&&(e.stopPropagation(),closeSearchOverlay(n))}))),e.addEventListener("viewerClosed",(function(){closeSearchOverlay(n)})),e.onDestroy((function(){closeSearchOverlay(n)})))},Tooltip=function(){function e(e,n,t){n&&(this.ybar=e,this.elem=n,this.options=t,this.show=this.show.bind(this),this.hide=this.hide.bind(this),this.addEventListeners())}return Object.defineProperty(e.prototype,"tooltip",{get:function(){var e=this;return this.tooltipMarkup||(this.tooltipMarkup=this.createTooltip(),(this.options.tooltipParentElm||this.elem).appendChild(this.tooltipMarkup),this.ybar.onDestroy((function(){var n,t;null===(t=null===(n=e.tooltipMarkup)||void 0===n?void 0:n.parentNode)||void 0===t||t.removeChild(e.tooltipMarkup)}))),this.tooltipMarkup},enumerable:!1,configurable:!0}),e.prototype.show=function(){this.tooltip.classList.add(this.options.showClass)},e.prototype.hide=function(){this.tooltip.classList.remove(this.options.showClass)},e.prototype.addEventListeners=function(){this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseenter",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"focus",this.show),this.ybar.addElementListener(this.elem,"mouseleave",this.hide),this.ybar.addElementListener(this.elem,"blur",this.hide)},e.prototype.createTooltip=function(){var e=document.createElement("div");e.className=this.options.containerClass||"";var n=document.createElement("p");return n.textContent=this.options.label,n.className=this.options.textClass||"",e.appendChild(n),e},e}();createCommonjsModule((function(module){(function(){var __webpack_modules__={"./src/index.js":/*!**********************!*\ !*** ./src/index.js ***! \**********************/function(__unused_webpack_module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("var I18n = __webpack_require__(/*! ./lib/I18n */ \"./src/lib/I18n.js\");\n\n(function (win, doc) {\n \"use strict\";\n\n var defaultConfig = {\n uiLang: 'en-US',\n speechLang: 'en-US',\n voiceButton: '#voice-btn',\n searchBox: {\n form: '#sf',\n input: '#yschsp',\n params: {\n fr: '',\n fr2: ''\n }\n },\n enable_voice_trending: false,\n trending: {\n market: \"en-us\"\n },\n ui: {\n speechOverlay: {\n disableBlur: false\n }\n },\n browsers: {\n edge: false\n }\n };\n\n function VoiceSearch(config) {\n var self = this;\n self.config = Object.assign(defaultConfig, config || {});\n self.i18n = new VoiceSearch.I18n({\n lang: self.config.uiLang\n });\n self.renderPermissionGuide(self);\n self.renderSpeechPanel(self);\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = false;\n self.recognition = null;\n self.voiceButton = doc.querySelector(self.config.voiceButton);\n self.searchBoxForm = doc.querySelector(self.config.searchBox.form);\n self.searchBoxQuery = doc.querySelector(self.config.searchBox.input);\n self.speechPanel = doc.querySelector('#spch');\n self.speechButtonContainer = doc.querySelector('#spchbc');\n self.speechButton = doc.querySelector('#spchbc-btn');\n self.speechText = doc.querySelector('#spcht');\n self.speechOverlay = doc.getElementById('spch-overlay');\n self.retryLink = doc.querySelector('#spcht-retry');\n self.trending = doc.getElementById('spch-trending');\n self.trendingTerms = doc.getElementById('trending-terms');\n self.termSpans = doc.getElementsByClassName(\"trending-term\");\n self.closeButton = doc.querySelector('#spchx');\n self.startAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-start-202105050733.wav');\n self.resultAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-result-202105050733.wav');\n self.errorAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-error-202105050733.wav');\n self.closeAudio = new Audio('https://s.yimg.com/pv/static/misc/voice-close-202105050733.wav');\n self.permissionGuide = doc.querySelector('#spchp');\n self.permissionGuideClose = doc.querySelector('#spchpx');\n self.permissionGuideTimer = null;\n\n self.onEscKeyDown = function (e) {\n if (e.code !== 'Escape') {\n return;\n }\n\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('keybrd', 'voicesearch_cancel_esc'); // The clean up should put inside closePanel() instead of here,\n // or func won't be cleaned up if user close panel with btn or overlay\n\n self.closePanel(self);\n };\n\n if (self.isBrowserSupported()) {\n var SpeechRecognition = win.SpeechRecognition || win.webkitSpeechRecognition;\n var SpeechGrammarList = win.SpeechGrammarList || win.webkitSpeechGrammarList;\n var speechGrammar = '#JSGF V1.0;';\n self.recognition = new SpeechRecognition();\n var speechRecognitionList = new SpeechGrammarList();\n\n if (speechRecognitionList.addFromString) {\n speechRecognitionList.addFromString(speechGrammar, 1);\n }\n\n self.recognition.grammars = speechRecognitionList;\n self.recognition.continuous = false;\n self.recognition.lang = self.config.speechLang;\n self.recognition.interimResults = false;\n self.recognition.maxAlternatives = 1;\n /* Listeners */\n\n if (self.voiceButton) {\n self.voiceButton.onclick = function () {\n self.recognition.start();\n\n if (self.permissionGuideTimer) {\n win.clearTimeout(self.permissionGuideTimer);\n }\n\n self.permissionGuideTimer = win.setTimeout(function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.showPermissionGuide(self);\n }\n }, 300); // Also close when pressing esc\n\n doc.addEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch');\n };\n }\n\n if (self.speechButton) {\n self.speechButton.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_restart');\n } else {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_mic_close');\n self.closePanel(self);\n }\n };\n }\n\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.onclick = function () {\n if (!self.isRecognitionStart) {\n self.recognition.start();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_panel_retry');\n }\n };\n }\n\n if (self.speechOverlay) {\n self.speechOverlay.onclick = function () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel_outside');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.closeButton) {\n self.closeButton.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_cancel');\n self.closePanel(self);\n };\n }\n\n if (self.permissionGuideClose) {\n self.permissionGuideClose.onclick = function\n /*event*/\n () {\n self.recognition.stop();\n self.sendBeacon('clk', 'voicesearch_permission_close');\n self.closeAudio.play();\n self.hidePermissionGuide(self);\n };\n }\n /* Recognition Events */\n\n\n self.recognition.onresult = function (event) {\n // The SpeechRecognitionEvent results property returns a SpeechRecognitionResultList object\n // The SpeechRecognitionResultList object contains SpeechRecognitionResult objects.\n // It has a getter so it can be accessed like an array\n // The first [0] returns the SpeechRecognitionResult at the last position.\n // Each SpeechRecognitionResult object contains SpeechRecognitionAlternative objects that contain individual results.\n // These also have getters so they can be accessed like arrays.\n // The second [0] returns the SpeechRecognitionAlternative at position 0.\n // We then return the transcript property of the SpeechRecognitionAlternative object\n // console.log('Confidence: ' + event.results[0][0].confidence);\n self.speechResult = event.results[0][0].transcript;\n /* Punctuation Handling: Check last character and strip it if necessary */\n\n self.handlePunctuation(self);\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.speechResult;\n }\n\n if (self.searchBoxQuery) {\n self.searchBoxQuery.value = self.speechResult;\n }\n\n self.resultAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n\n if (self.searchBoxForm) {\n var inputFr = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr]');\n var inputFr2 = self.searchBoxForm.querySelector('[name=fr2]');\n\n if (inputFr && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr) {\n inputFr.value = config.searchBox.params.fr;\n inputFr.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n if (inputFr2 && self.config.searchBox && self.config.searchBox.params && self.config.searchBox.params.fr2) {\n inputFr2.value = config.searchBox.params.fr2;\n inputFr2.disabled = false; // for homepage case\n }\n\n self.searchBoxForm.submit();\n }\n }, 1000);\n };\n\n self.recognition.onspeechstart = function\n /*event*/\n () {// Fired when speech starts\n };\n\n self.recognition.onspeechend = function () {\n // Fired when speech ends\n self.recognition.stop();\n };\n\n self.recognition.onerror = function\n /*event*/\n () {\n // console.log('Error occurred in recognition: ' + event.error);\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_error');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n };\n\n self.recognition.onaudiostart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has started to capture audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onaudioend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the user agent has finished capturing audio.\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when any sound — recognisable speech or not — has been detected.\n self.hideTrending(self);\n self.noSpeech = false;\n\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"listening\");\n self.speechButtonContainer.classList.add(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onsoundend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when no sound present\n if (self.speechButtonContainer) {\n self.speechButtonContainer.classList.remove(\"speaking\");\n }\n };\n\n self.recognition.onstart = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has begun listening\n self.recognitionInit(self);\n self.startRecognition(self);\n };\n\n self.recognition.onend = function\n /*event*/\n () {\n // Fired when the speech recognition service has disconnected.\n self.isRecognitionStart = false;\n\n if (self.noSpeech == false && self.speechResult == '') {\n // No match: Fired when the speech recognition can't recognise speech\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_nomatch');\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.showRetryLink(self);\n self.errorAudio.play();\n }\n }; // trigger onReady event when initialized\n\n\n if (document && document.dispatchEvent) {\n document.dispatchEvent(new Event('VOICE_JS_READY'));\n }\n }\n } // static members\n\n\n VoiceSearch.I18n = I18n; // instance members\n\n VoiceSearch.prototype.renderPermissionGuide = function (self) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  (Video) ¡Noticias impactantes! ¡Sıla Türkoğlu se casará en verano! ¿Y con quién?

  \\n

  \\n

  \".concat(self.i18n.t('search.voice.permission_title'), \"

  \\n

  \").concat(self.i18n.t('search.voice.permission_text'), \"

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n \");\n var dom = new DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n }; \n\n VoiceSearch.prototype.renderSpeechPanel = funksjon (selv) {\n var tmpl = \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  (Video) ¡Último minuto! ¡Los medios turcos están hirviendo! ¡Noticias! ¡Noticias!

  \\n

  \\n\\n \\n\\n\\n\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n\\n\\n\".concat(self.i18n.t('search.voice.recognition_retry'), \"\\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n

  \\n\").concat(self.i18n.t('search.voice.trending_title'), \"\\n\\n

  \\n

  \\n

  \\n \");\n var dom = new DOMParser().parseFromString(tmpl, 'text/html');\n\n if (self && self.config && self.config.ui && self.config.ui.speechOverlay && self.config.ui.speechOverlay.disableBlur) {\n dom.body.children[0].classList.add('disable-blur-overlay');\n }\n\n document.body.appendChild(dom.body.children[0]);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.isBrowserSupported = function () {\n var isSupported = false;\n var self = this;\n var isChromium = Boolean(window.chrome);\n var isIOSChrome = /CriOS/.test(window.navigator.userAgent);\n var isEdge = /Edg\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isLegacyEdge = /Edge\\//.test(window.navigator.userAgent);\n var isOpera = Boolean(window.opr);\n var isBrave = Boolean(window.navigator.brave);\n var browsers = [// chrome\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return true;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && !isIOSChrome && !isEdge && !isOpera && !isBrave;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }, // edge\n {\n checkEnabled: function checkEnabled() {\n return self && self.config && self.config.browsers && self.config.browsers.edge;\n },\n checkBrowser: function checkBrowser() {\n return isChromium && isEdge && !isLegacyEdge;\n },\n checkAPI: function checkAPI() {\n return win && ('SpeechRecognition' in win || 'webkitSpeechRecognition' in win) && ('SpeechGrammarList' in win || 'webkitSpeechGrammarList' in win);\n }\n }];\n\n for (var b = 0; b < browsers.length; b++) {\n var browser = browsers[b];\n\n if (browser && browser.checkBrowser && browser.checkBrowser() && browser.checkEnabled && browser.checkEnabled(self) && browser.checkAPI && browser.checkAPI()) {\n isSupported = true;\n }\n }\n\n return isSupported;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.recognitionInit = function (self) {\n // Initialize flags for checking whether user is speaking or not\n self.speechResult = '';\n self.noSpeech = true;\n self.isRecognitionStart = true;\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showPermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hidePermissionGuide = function (self) {\n if (self.permissionGuide) {\n self.permissionGuide.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.getTrending = function (self) {\n // Call api for trending terms\n if (!self.config.enable_voice_trending || !self.trending) {\n return;\n }\n\n var url = \"https://api.search.yahoo.com/data/v3/search?appid=4d234a9d&market=\" + self.config.trending.market + \"&features=trending.voice\";\n self.ajaxReq(url, function (resBody) {\n if (!resBody || !resBody.response || !resBody.response.search || !resBody.response.search.results || !resBody.response.search.results[\"trending.voice\"]) {\n return;\n }\n\n var terms = resBody.response.search.results[\"trending.voice\"].data;\n self.showTrending(self, terms);\n });\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showTrending = function (self, terms) {\n // params check\n if (!Array.isArray(terms) || terms.length < 3) {\n return;\n } // DOM check\n\n\n if (!self.trending || !self.termSpans || !self.termSpans[0]) {\n return;\n }\n\n var trendingLabel = '';\n trendingLabel += '\"' + terms[0].text + '\"' + ', ';\n trendingLabel += '\"' + terms[1].text + '\"' + ' ';\n trendingLabel += self.i18n.t('search.voice.trending_or') + ' ';\n trendingLabel += '\"' + terms[2].text + '\"';\n self.termSpans[0].innerText = trendingLabel;\n self.trending.classList.remove(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideTrending = function (self) {\n if (!self.trending) {\n return;\n }\n\n self.trending.classList.add(\"hide\");\n };\n\n VoiceSearch.prototype.showRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_retry');\n self.retryLink.classList.remove(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.hideRetryLink = function (self) {\n if (self.retryLink) {\n self.retryLink.classList.add(\"hide\");\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.startRecognition = function (self) {\n self.hidePermissionGuide(self);\n self.getTrending(self);\n self.startAudio.play();\n\n if (self.speechText) {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_start');\n win.setTimeout(function () {\n self.speechText.innerText = self.i18n.t('search.voice.recognition_listening');\n }, 2000);\n }\n\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb-h\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb\");\n }\n\n self.hideRetryLink(self);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.closePanel = function (self) {\n self.closeAudio.play();\n win.setTimeout(function () {\n if (self.speechPanel) {\n self.speechPanel.classList.remove(\"s2tb\");\n self.speechPanel.classList.add(\"s2tb-h\");\n }\n\n self.hideTrending(self);\n self.hideRetryLink(self); // clean up esc listener\n\n doc.removeEventListener('keydown', self.onEscKeyDown);\n }, 100);\n };\n\n VoiceSearch.prototype.handlePunctuation = function (self) {\n if (self.speechResult.length > 0) {\n var lastChar = self.speechResult.charAt(self.speechResult.length - 1);\n\n if (lastChar === '.' || lastChar === '?' || lastChar === '。' || lastChar === '?') {\n self.speechResult = self.speechResult.slice(0, -1);\n }\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.sendBeacon = function (actn, slk) {\n var ULT = win.YAHOO.ULT || {},\n SB = win.YAHOO.SB || {};\n\n if (ULT.beacon_click) {\n var trackParams = {\n _S: SB.config.i13n.spaceid,\n _I: SB.config.i13n.pvid,\n actn: actn,\n sec: 'search',\n slk: slk\n };\n win.YAHOO.ULT.beacon_click(trackParams);\n }\n };\n\n VoiceSearch.prototype.ajaxReq = function (url, callback) {\n var DONE_STATE = XMLHttpRequest.DONE || 4; // for IE-compatibility\n\n var xhr = new XMLHttpRequest();\n var responseRaw;\n var response; // CORS request only for IE8/IE9\n\n if (doc.documentMode && doc.documentMode < 10) {\n var xdr = new win.XDomainRequest();\n\n xdr.onload = function () {\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url);\n xhr.send();\n return;\n } // CORS request for browers newer than IE9\n\n\n xhr.onreadystatechange = function () {\n if (xhr.readyState !== DONE_STATE) {\n return;\n } // handle ajax response\n\n\n switch (xhr.status) {\n case 200:\n responseRaw = xhr.responseText;\n\n try {\n response = JSON.parse(responseRaw);\n callback(response);\n } catch (err) {\n return;\n }\n\n break;\n\n default:\n // non-200 status code: retry or assume failure\n callback(response);\n break;\n }\n };\n\n xhr.open('GET', url, true);\n /* aync request */\n\n xhr.timeout = 10000;\n xhr.send();\n };\n\n if (!win.YAHOO) {\n win.YAHOO = {};\n }\n\n if (!win.YAHOO.Util) {\n win.YAHOO.Util = {};\n }\n\n win.YAHOO.Util.VoiceSearch = VoiceSearch;\n})(window, document);\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.js?")},"./src/lib/I18n.js":/*!*************************!*\ !*** ./src/lib/I18n.js ***! \*************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("module.exports = function () {\n var LANG_LIST = __webpack_require__(/*! ./lang_list.json */ \"./src/lib/lang_list.json\");\n\n var DEFAULT_LANG = 'default';\n\n var isValidLang = function isValidLang(lang) {\n return LANG_LIST.indexOf(lang) !== -1;\n }; // convert language strings to key-value map\n\n\n var buildStrMap = function buildStrMap(langStrings) {\n return langStrings.reduce(function (strMap, item) {\n strMap[item.id] = item.defaultMessage;\n return strMap;\n }, {});\n };\n\n var I18n = function I18n(options) {\n // initialize\n this.lang = isValidLang(options && options.lang) ? options.lang : DEFAULT_LANG;\n }; // static members\n\n\n I18n.langMap = {};\n I18n.langMap[DEFAULT_LANG] = buildStrMap(__webpack_require__(/*! ../lang/strings.json */ \"./src/lang/strings.json\"));\n\n I18n.setLangMap = function (lang, strings) {\n if (lang && strings) {\n I18n.langMap[lang] = buildStrMap(strings);\n }\n }; // instance members\n\n\n I18n.prototype = {\n t: function t(id) {\n switch (true) {\n // look up target language\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[this.lang] && I18n.langMap[this.lang][id]):\n return I18n.langMap[this.lang][id];\n // fallback to default strings\n\n case Boolean(I18n.langMap && I18n.langMap[DEFAULT_LANG] && I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id]):\n return I18n.langMap[DEFAULT_LANG][id];\n\n default:\n return '';\n }\n }\n };\n return I18n;\n}();\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/lib/I18n.js?")},"./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css":/*!*******************************************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css ***! \*******************************************************************************************************/function(module,__webpack_exports__,__webpack_require__){eval('__webpack_require__.r(__webpack_exports__);\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__ = __webpack_require__(/*! ../node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js */ "./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js");\n/* harmony import */ var _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default = /*#__PURE__*/__webpack_require__.n(_node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0__);\n// Imports\n\nvar ___CSS_LOADER_EXPORT___ = _node_modules_css_loader_dist_runtime_api_js__WEBPACK_IMPORTED_MODULE_0___default()(function(i){return i[1]});\n// Module\n___CSS_LOADER_EXPORT___.push([module.id, "/* Sprites */\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch1x-1620383531565.min.png);\\n background-repeat: no-repeat;\\n background-size: initial;\\n color: transparent;\\n}\\n/* Retina displays */\\n@media\\n only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-device-pixel-ratio: 2),\\n only screen and (min-resolution: 192dpi),\\n only screen and (min-resolution: 2dppx) {\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite,\\n#spchp .close-button,\\n#spch .close-button,\\n#spch .spchc .microphone,\\n#spch .spchc .speaking .microphone {\\n background-size: 41px 330px;\\n background-image: url(https://s.yimg.com/pv/static/img/voiceSearch2x-1620383531565.min.png)\\n}\\n }\\n\\n/* permission guide */\\n#spchp.permission-guide {\\n height: 100%;\\n width: 100%;\\n padding: 0;\\n opacity: 0.9;\\n background-color: #fff;\\n left: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spchp.permission-guide .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spchp.permission-guide .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide {\\n margin: 191px 0 0 507px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone {\\n height: 68px;\\n width: 52px;\\n border-right: 1px solid #232a31;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .microphone .sprite {\\n background-position: 0 -105px;\\n width: 28px;\\n height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text {\\n height: 68px;\\n margin-left: 24px;\\n float: left;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .title {\\n color: #232a31;\\n font-size: 32px;\\n font-family: HelveticaNeue-Bold;\\n line-height: 28px;\\n margin-bottom: 16px;\\n }\\n#spchp.permission-guide .guide .guide-text .text {\\n color: #232a31;\\n font-size: 16px;\\n line-height: 28px;\\n }\\n#spchp.permission-guide.hide {\\n display: none;\\n }\\n\\n/* speech panel */\\n#spch.spch {\\n background: #fff;\\n height: 100%;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n overflow: hidden;\\n position: fixed;\\n text-align: left;\\n top: 0;\\n visibility: hidden;\\n width: 100%;\\n z-index: 10000;\\n transition: visibility 0s linear 0.218s, background-color 0.218s;\\n}\\n#spch.spch .close-button {\\n background-position: 0 0;\\n width: 24px;\\n height: 24px;\\n border: none;\\n cursor: pointer;\\n right: 0;\\n margin: 20px;\\n padding: 0;\\n position: absolute;\\n top: 0;\\n z-index: 10;\\n opacity: 0.8;\\n }\\n#spch.spch .close-button:hover {\\n opacity: 1;\\n }\\n#spch.spch .spchc {\\n display: block;\\n height: 97px;\\n pointer-events: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container {\\n width: 100%;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.1;\\n pointer-events: none;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .spch-control {\\n display: inline-block;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container {\\n float: left;\\n height: 91px;\\n overflow: hidden;\\n margin: 3px 0;\\n pointer-events: none;\\n width: calc(50% - 48.5px);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container p {\\n display: table-cell;\\n vertical-align: middle;\\n width: 550px;\\n height: 97px;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-weight: normal;\\n color: #6e7780;\\n line-height: normal;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n text-align: left;\\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\\n transition: opacity 0.1s ease-in, margin-left 0.5s ease-in, top 0s linear 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container .spcht.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .text-container #spcht-retry {\\n color: #0f69ff;\\n cursor: pointer;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container {\\n pointer-events: none;\\n position: relative;\\n transition: transform 0.218s, opacity 0.218s ease-in;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button {\\n background-color: #fff;\\n border: 1px solid #eee;\\n border-radius: 100%;\\n bottom: 0;\\n box-shadow: 0 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);\\n cursor: pointer;\\n display: inline-block;\\n left: 0;\\n opacity: 0;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n transition: background-color 0.218s, border 0.218s, box-shadow 0.218s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container .button .microphone {\\n background-position: 0 -24px;\\n width: 41px;\\n height: 41px;\\n left: 27px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n top: 27px;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple {\\n position: absolute;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n opacity: 0;\\n margin: -70px 0 0 -70px;\\n border-radius: 100px;\\n -webkit-animation: ripple 3.3s infinite;\\n animation: ripple 3.3s infinite;\\n background-color: #fff !important;\\n border: 2px solid #e0e4e9;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(2) {\\n -webkit-animation-delay: 1.1s;\\n animation-delay: 1.1s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.listening .ripple:nth-child(3) {\\n -webkit-animation-delay: 2.2s;\\n animation-delay: 2.2s;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button {\\n background-color: #0f69ff;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .button .microphone {\\n background-position: 0 -65px;\\n width: 40px;\\n height: 40px;\\n pointer-events: none;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple {\\n background-size: 114px;\\n position: absolute;\\n width: 114px;\\n height: 114px;\\n z-index: -1;\\n left: 50%;\\n top: 50%;\\n margin: -57px 0 0 -57px;\\n -webkit-animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n animation: speakingRipple1 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(2) {\\n background-size: 123px;\\n width: 123px;\\n height: 123px;\\n margin: -62px 0 0 -62px;\\n -webkit-animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n animation: speakingRipple2 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spchc .inner-container .button-container.speaking .ripple:nth-child(3) {\\n background-size: 136px;\\n width: 136px;\\n height: 136px;\\n margin: -68px 0 0 -68px;\\n -webkit-animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n animation: speakingRipple3 2s infinite;\\n }\\n#spch.spch .spcho {\\n background-image: linear-gradient(to bottom, rgb(255, 255, 255) 50%, rgba(255, 255, 255, 0) 99%);\\n display: block;\\n min-width: 100%;\\n text-align: center;\\n top: 145px;\\n padding-bottom: 71px;\\n pointer-events: auto;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending {\\n -webkit-animation: fadeIn 1s forwards;\\n animation: fadeIn 1s forwards;\\n opacity: 0;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending .trending {\\n color: #6e7780;\\n display: inline-block;\\n font-size: 16px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending #trending-label {\\n font-weight: bold;\\n margin: 5px 5px;\\n }\\n#spch.spch .spcho #spch-trending.hide {\\n display: none;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc, #spch.spch.s2tb-h .spchc {\\n background: #fff;\\n box-sizing: border-box;\\n box-shadow: 0 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2);\\n height: auto;\\n margin: 0;\\n min-width: 100%;\\n overflow: hidden;\\n padding: 24px 115px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container {\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.318s ease-in;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container, #spch.spch.s2tb-h .spchc .inner-container .text-container {\\n position: relative;\\n }\\n#spch.spch.s2tb {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 1;\\n visibility: visible;\\n transition-delay: 0s;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container {\\n transform: scale(1);\\n height: 97px;\\n right: 0;\\n top: 0;\\n width: 97px;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .button-container .button {\\n opacity: 1;\\n pointer-events: auto;\\n position: absolute;\\n transform: scale(1);\\n transition-delay: 0;\\n }\\n#spch.spch.s2tb .spchc .inner-container .text-container .spcht {\\n font-size: 24px;\\n margin-left: 0;\\n opacity: 1;\\n transition: opacity 0.5s ease-out, margin-left 0.5s ease-out;\\n }\\n#spch.spch.s2tb #spch-overlay {\\n -webkit-backdrop-filter: blur(10px);\\n backdrop-filter: blur(10px);\\n background-color: #fff;\\n height: 100%;\\n opacity: 0.9;\\n position: absolute;\\n top: 149px;\\n\\n /* spchc\'s height */\\n width: 100%;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay #spch-overlay {\\n background-color: transparent;\\n -webkit-backdrop-filter: none;\\n backdrop-filter: none;\\n }\\n#spch.spch.disable-blur-overlay .spcho {\\n height: 27px;\\n padding-bottom: 20px;\\n background: #fff;\\n background-image: none;\\n box-shadow: 0 8px 6px -6px rgb(0 0 0 / 20%);\\n }\\n#spch.spch.s2tb-h {\\n background: rgba(255, 255, 255, 0);\\n opacity: 0;\\n visibility: hidden;\\n }\\n\\n@-webkit-keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@keyframes fadeIn {\\n 0% {\\n opacity: 0;\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 1;\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes ripple {\\n 0% {\\n opacity: 1;\\n transform: scale(0.7);\\n }\\n\\n 100% {\\n opacity: 0;\\n transform: scale(1);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple1 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-1-202105260611.png\\");\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple1-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple2 {\\n 0%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 25%,\\n 75% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-2-202105260611.png\\");\\n transform: scale(1.1);\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple2-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@-webkit-keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n\\n@keyframes speakingRipple3 {\\n 0%,\\n 25%,\\n 75%,\\n 100% {\\n background-image: none;\\n }\\n\\n 50% {\\n background-image: url(\\"https://s.yimg.com/pv/static/img/ripple3-3-202105260611.png\\");\\n transform: scale(0.9);\\n }\\n}\\n", ""]);\n// Exports\n/* harmony default export */ __webpack_exports__["default"] = (___CSS_LOADER_EXPORT___);\n\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js')},"./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js":/*!*****************************************************!*\ !*** ./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js ***! \*****************************************************/function(module){eval('\n\n/*\n MIT License http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php\n Author Tobias Koppers @sokra\n*/\n// css base code, injected by the css-loader\n// eslint-disable-next-line func-names\nmodule.exports = function (cssWithMappingToString) {\n var list = []; // return the list of modules as css string\n\n list.toString = function toString() {\n return this.map(function (item) {\n var content = cssWithMappingToString(item);\n\n if (item[2]) {\n return "@media ".concat(item[2], " {").concat(content, "}");\n }\n\n return content;\n }).join("");\n }; // import a list of modules into the list\n // eslint-disable-next-line func-names\n\n\n list.i = function (modules, mediaQuery, dedupe) {\n if (typeof modules === "string") {\n // eslint-disable-next-line no-param-reassign\n modules = [[null, modules, ""]];\n }\n\n var alreadyImportedModules = {};\n\n if (dedupe) {\n for (var i = 0; i < this.length; i++) {\n // eslint-disable-next-line prefer-destructuring\n var id = this[i][0];\n\n if (id != null) {\n alreadyImportedModules[id] = true;\n }\n }\n }\n\n for (var _i = 0; _i < modules.length; _i++) {\n var item = [].concat(modules[_i]);\n\n if (dedupe && alreadyImportedModules[item[0]]) {\n // eslint-disable-next-line no-continue\n continue;\n }\n\n if (mediaQuery) {\n if (!item[2]) {\n item[2] = mediaQuery;\n } else {\n item[2] = "".concat(mediaQuery, " and ").concat(item[2]);\n }\n }\n\n list.push(item);\n }\n };\n\n return list;\n};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./node_modules/css-loader/dist/runtime/api.js?')},"./src/index.css":/*!***********************!*\ !*** ./src/index.css ***! \***********************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval('var api = __webpack_require__(/*! !../node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js */ "./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js");\n var content = __webpack_require__(/*! !!../node_modules/css-loader/dist/cjs.js!../node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./index.css */ "./node_modules/css-loader/dist/cjs.js!./node_modules/postcss-loader/dist/cjs.js!./src/index.css");\n\n content = content.__esModule ? content.default : content;\n\n if (typeof content === \'string\') {\n content = [[module.id, content, \'\']];\n }\n\nvar options = {};\n\noptions.insert = "head";\noptions.singleton = false;\n\nvar update = api(content, options);\n\n\n\nmodule.exports = content.locals || {};\n\n//# sourceURL=webpack://@vzmi/voicejs/./src/index.css?')},"./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js":/*!****************************************************************************!*\ !*** ./node_modules/style-loader/dist/runtime/injectStylesIntoStyleTag.js ***! \****************************************************************************/function(module,__unused_webpack_exports,__webpack_require__){eval("\n\nvar isOldIE = function isOldIE() {\n var memo;\n return function memorize() {\n if (typeof memo === 'undefined') {\n // Test for IE <= 9 as proposed by Browserhacks\n // @see http://browserhacks.com/#hack-e71d8692f65334173fee715c222cb805\n // Tests for existence of standard globals is to allow style-loader\n // to operate correctly into non-standard environments\n // @see https://github.com/webpack-contrib/style-loader/issues/177\n memo = Boolean(window && document && document.all && !window.atob);\n }\n\n return memo;\n };\n}();\n\nvar getTarget = function getTarget() {\n var memo = {};\n return function memorize(target) {\n if (typeof memo[target] === 'undefined') {\n var styleTarget = document.querySelector(target); // Special case to return head of iframe instead of iframe itself\n\n if (window.HTMLIFrameElement && styleTarget instanceof window.HTMLIFrameElement) {\n try {\n // This will throw an exception if access to iframe is blocked\n // due to cross-origin restrictions\n styleTarget = styleTarget.contentDocument.head;\n } catch (e) {\n // istanbul ignore next\n styleTarget = null;\n }\n }\n\n memo[target] = styleTarget;\n }\n\n return memo[target];\n };\n}();\n\nvar stylesInDom = [];\n\nfunction getIndexByIdentifier(identifier) {\n var result = -1;\n\n for (var i = 0; i < stylesInDom.length; i++) {\n if (stylesInDom[i].identifier === identifier) {\n result = i;\n break;\n }\n }\n\n return result;\n}\n\nfunction modulesToDom(list, options) {\n var idCountMap = {};\n var identifiers = [];\n\n for (var i = 0; i < list.length; i++) {\n var item = list[i];\n var id = options.base ? item[0] + options.base : item[0];\n var count = idCountMap[id] || 0;\n var identifier = \"\".concat(id, \" \").concat(count);\n idCountMap[id] = count + 1;\n var index = getIndexByIdentifier(identifier);\n var obj = {\n css: item[1],\n media: item[2],\n sourceMap: item[3]\n };\n\n if (index !== -1) {\n stylesInDom[index].references++;\n stylesInDom[index].updater(obj);\n } else {\n stylesInDom.push({\n identifier: identifier,\n updater: addStyle(obj, options),\n references: 1\n });\n }\n\n identifiers.push(identifier);\n }\n\n return identifiers;\n}\n\nfunction insertStyleElement(options) {\n var style = document.createElement('style');\n var attributes = options.attributes || {};\n\n if (typeof attributes.nonce === 'undefined') {\n var nonce = true ? __webpack_require__.nc : 0;\n\n if (nonce) {\n attributes.nonce = nonce;\n }\n }\n\n Object.keys(attributes).forEach(function (key) {\n style.setAttribute(key, attributes[key]);\n });\n\n if (typeof options.insert === 'function') {\n options.insert(style);\n } else {\n var target = getTarget(options.insert || 'head');\n\n if (!target) {\n throw new Error(\"Couldn't find a style target. This probably means that the value for the 'insert' parameter is invalid.\");\n }\n\n target.appendChild(style);\n }\n\n return style;\n}\n\nfunction removeStyleElement(style) {\n // istanbul ignore if\n if (style.parentNode === null) {\n return false;\n }\n\n style.parentNode.removeChild(style);\n}\n/* istanbul ignore next */\n\n\nvar replaceText = function replaceText() {\n var textStore = [];\n return function replace(index, replacement) {\n textStore[index] = replacement;\n return textStore.filter(Boolean).join('\\n');\n };\n}();\n\nfunction applyToSingletonTag(style, index, remove, obj) {\n var css = remove ? '' : obj.media ? \"@media \".concat(obj.media, \" {\").concat(obj.css, \"}\") : obj.css; // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = replaceText(index, css);\n } else {\n var cssNode = document.createTextNode(css);\n var childNodes = style.childNodes;\n\n if (childNodes[index]) {\n style.removeChild(childNodes[index]);\n }\n\n if (childNodes.length) {\n style.insertBefore(cssNode, childNodes[index]);\n } else {\n style.appendChild(cssNode);\n }\n }\n}\n\nfunction applyToTag(style, options, obj) {\n var css = obj.css;\n var media = obj.media;\n var sourceMap = obj.sourceMap;\n\n if (media) {\n style.setAttribute('media', media);\n } else {\n style.removeAttribute('media');\n }\n\n if (sourceMap && typeof btoa !== 'undefined') {\n css += \"\\n/*# sourceMappingURL=data:application/json;base64,\".concat(btoa(unescape(encodeURIComponent(JSON.stringify(sourceMap)))), \" */\");\n } // For old IE\n\n /* istanbul ignore if */\n\n\n if (style.styleSheet) {\n style.styleSheet.cssText = css;\n } else {\n while (style.firstChild) {\n style.removeChild(style.firstChild);\n }\n\n style.appendChild(document.createTextNode(css));\n }\n}\n\nvar singleton = null;\nvar singletonCounter = 0;\n\nfunction addStyle(obj, options) {\n var style;\n var update;\n var remove;\n\n if (options.singleton) {\n var styleIndex = singletonCounter++;\n style = singleton || (singleton = insertStyleElement(options));\n update = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, false);\n remove = applyToSingletonTag.bind(null, style, styleIndex, true);\n } else {\n style = insertStyleElement(options);\n update = applyToTag.bind(null, style, options);\n\n remove = function remove() {\n removeStyleElement(style);\n };\n }\n\n update(obj);\n return function updateStyle(newObj) {\n if (newObj) {\n if (newObj.css === obj.css && newObj.media === obj.media && newObj.sourceMap === obj.sourceMap) {\n return;\n }\n\n update(obj = newObj);\n } else {\n remove();\n }\n };\n}\n\nmodule.exports = function (list, options) {\n options = options || {}; // Force single-tag solution on IE6-9, which has a hard limit on the # of

  Videos

  1. MUTLISUB《偷偷说爱你》16:小粉丝和过气明星奇葩相遇,却意外卷入一场恋爱风波,两人签订契约假扮情侣,开启一段甜蜜梦幻爱情史(《那小子不可爱》常喆宽、《一夜新娘》毛娜)❤️华语甜剧社
  (华语甜剧社CDrama Club)
  2. STRANGE NEWS of the WEEK - 28 | Mysterious | Universe | UFOs | Paranormal
  (Cristina Gomez)
  3. JHope Says "Jung Kook STOP THAT"! JK CRIES After Being BANNED By Koreans For Smoking? Pics LEAKED!
  (Dave Disci Vlogs)
  4. MYSTERIOUS JAPAN - Mysteries with a History
  (Cristina Gomez)
  5. KAMP OM UFO-SANDHED (kommer UFO-afsløring?)
  (Cristina Gomez)
  6. 现代偶像剧|【他从爱意中来 Comes From Love】05 菜鸟记者误闯天才选手训练地,一见钟情与一吻定情的浪漫故事悄然降临(《归路》谭松韵,熊梓淇)💖看剧迷
  (看剧迷Watch CDrama)

  References

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Jerrold Considine

  Last Updated: 12/10/2023

  Views: 5501

  Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jerrold Considine

  Birthday: 1993-11-03

  Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

  Phone: +5816749283868

  Job: Sales Executive

  Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

  Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.